TEŞVİK BAŞVURULARI HK.

DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ
VELİLERİNİN/VASİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER
a) Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmî/özel okul müdürlüklerinden
başvurularını yapacaktır.
b) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin
Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış
bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz
sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.
c) Veliler/vasiler; 2016-2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarına ait uluslararası
federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlar, il millî eğitim müdürlüğü, gençlik
hizmetleri ve spor il müdürlüğü ile ilgili federasyonlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan
yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek
bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.
ç) Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile
bireylerinden anne ve baba veya veli/vasiye ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz
aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner
sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) aylık toplam gelir
durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlardan alınacak belge ile e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan
Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen
aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2018 yılına ait son alınan bordroya göre
işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasi ise;
ilgili resmî kurumlardan 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının
olmadığına dair belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.
d) Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya
2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren
belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru
esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.
e) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin
Tespit Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü ve 5’inci satırlarında yer alan
durumlara ilişkin onaylı belgesini okul müdürlüğüne teslim edecektir.
f) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin
Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanunun 13’üncü
maddesinde belirtilen çocukların belgelerini okul müdürlüğüne teslim edecektir.
g) Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri
Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15
okul tercihi yapabilecektir.